Contact Us
STAFF LOGISTICS
     
  อัตรา : 1 อัตรา
  เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
     
  หน้าที่และความรับผิดชอบ:
   

- วางแผนและจัดการรถบรรทุกประมาณ สำหรับขนส่งสินค้าของบริษัท

- กำกับดูแล และติดตามการใช้รถบรรทุกฯ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

- ควบคุมดูแลทีมงาน และพนักงานขับรถบรรทุก

     
  คุณสมบัติ:
   

- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์, การจัดการ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทางด้านการวางแผนและจัดการในงานขนส่งและมีความรู้ ด้านเครื่องยนต์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

- มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง และทำงานอย่างเป็นระบบ

- มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

- มีใบขับขี่และยานพาหนะ (รถยนต์) เป็นของตัวเอง

- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพอใช้

     
  สวัสดิการ :
   

- ประกันสังคม

- ค่าครองชีพ/เดือน

- ประกันอุบัติเหตุ

- โบนัส ตามผลประกอบการบริษัท

- เบี้ยขยัน

พนักงานขับรถ
     
  อัตรา : 2 อัตรา
  เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
     
  หน้าที่และความรับผิดชอบ:
   

- รับผิดชอบด้านการขนส่งสินค้าตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
- เช็คและตรวจสอบความพร้อมของระบบเครื่องยนต์ และเครื่องทำความเย็นทุกๆวัน
- รักษาความสะอาดรถบรรทุกตามที่ได้รับมอบหมาย
- ขับรถตามเวลาและเส้นทางตามที่บริษัทกำหนด
- ดูแลรักษาสินค้าที่ต้องส่งให้ลูกค้าให้ถึงมือลูกค้าให้ดีที่สุด
- ปฏิบัติงานตามขั้นตอนในการขับรถบรรทุกและบำรุงรักษาทำความสะอาด สามารถแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องยนต์เล็กๆน้อยๆ

ของรถบรรทุกได้

     
  คุณสมบัติ:
    - เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
- มีใบขับขี่ ท 2 และหรือ ท4 และมียานพาหนะเป็นของตัวเอง
- จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการขนส่งสินค้า ที่ใช้เครื่องปรับอุณหภูมิจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกรณีเครื่องยนต์ หรือเครื่องทำความเย็นมีปัญหา
- มีทักษะ ในการขับขี่และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
     
  สวัสดิการ :
    - ประกันสังคม
- ค่าครองชีพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสตามผลประกอบการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ